You are here

Запобігання корупції

Стан виконання плану заходів та антикорупційних програм

щодо запобігання корупційним і злочиним проявам

у водогосподарських організаціях за І півріччя 2017 року

У відповідності наказу Південно-Бузького БУВР від 17.03.2017 року № 19 у водогосподарських організаціях Південно-Бузького БУВР затверджені плани заходів щодо запобігання та протидії корупції та антикорупційні програми на 2017 рік, відповідно до яких встановлене неухильне забезпечення їх виконання з дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

         Так у поточному році:

§  доводиться до відома посадових осіб та всіх працівників інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§  проводяться для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту;

§  під час прийому на роботу новопризначені працівники попереджуються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із антикорупційною програмою та повідомяються про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§  подаються електронні декларації шляхом заповнення на офіційному веб-сайті  НАЗК;

§  забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів та безумовним дотриманням вимог законодавства у сфері здійснення публічних (державних) закупівель;

§  ведеться контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§  забезпечується виконання доручення Південно-Бузького БУВР від 14.08.2017 № 11/1539 в частині здійснення постійного контролю по виконанню заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального так і спеціального фондів державного бюджету, посиливши претензійно-позовну роботу щодо зменшення дебіторської заборгованості, застосовувати штрафні санкції до порушників договірних зобов’язань  та недопущення зростання заборгованості у майбутньому.

§  співробітництво з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах.

   

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                            Начальник Південно-Бузького БУВР

                                                                                                     17.03.2017 С.М. Письменний 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів на 2017 рік

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

 

Керівники

структурних             підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

 

2.

    

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Керівники

структурних           підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій 

 

С. Письменний

С. Куніна

А. Апостолова

3.

    

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Південно-Бузьке БУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності,

відділ експлуатації водогосподарських систем

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

Д.Румик

 

4.

     

Забезпечити звітування на засіданні колегії при Південно-Бузькому БУВР про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами

щокварталу

Відділ економіки

 

Л.Шевельова

 

5.

 

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

      Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

   

Протягом року

        

Головний юрисконсульт,

Головний ревізор,

керівники підвідомчих організаці

С.Куніна

Н.Рехтета

(узагальнення данних)

   6.

 

      При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

керівники та комітети з конкурсних торгів підвідомчих організацій

  

Д.Румик

С.Куніна

 

7.

    

  З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

Керівники структурних підрозділів Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

8.

 

     

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Південно-Бузького БУВР

    

Протягом року

   

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

      

9.

      З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

  

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

головний юрисконсульт,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Н. Рехтета

С. Куніна

 

10.

  

      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

   

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

Керівники підвідомчих організацій

  

 Н. Рехтета (узагальнення даних)

  

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2017 рік у підвідомчих організаціях Південно-Бузького БУВР

    

Протягом

 року

Головний ревізор

 

Н. Рехтета

12.

 

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Південно-Бузького БУВР питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

   

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

  

 

13.

      Продовжити практику звітування на нарадах, колегії при Південно-Бузькому БУВР про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

Протягом року

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

14.

     

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Південно-Бузького БУВР проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

щоквартально

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

         

О. Дзина

 

15.

      З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату Південно-Бузького БУВР, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам

   

Протягом року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

Н. Рехтета

Л. Шевельова

С. Куніна

 

 

16.

      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайті Південно-Бузького БУВР необхідної інформації, що управління та його підвідомчих організацій

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

17.

 Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

18.

       Забезпечити безумовне дотримання працівниками обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

 Протягом

 року

Керівники підвідомчих організацій

    А. Апостолова

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

 

19.

        Проаналізувати стан виконання службовимиособами вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік та подати відповідну інформацію керівництву Південно-Бузькому БУВР

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів,

 керівники підвідомчих організацій

А. Апостолова

 

С. Куніна 

(узагальнення даних)

 

20.

       

Забезпечити взаємодію із уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво Південно-Бузького БУВР, уповноваженого  у сфері протидії корупції Південно-Бузького БУВР про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

  

С. Куніна

21.

  

         У тематиці навчання для працівників галузі в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства.

 

Протягом  року

 

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

 А. Апостолова

 

22.

      Систематично інформувати керівництво Південно-Бузького БУВР про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

5 числа

Керівники підвідомчих організацій

 

Керівники підвідомчих організацій,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

Головний юрисконсульт С. Куніна

 

 

Антикорупційна програма Миколаївського обласного управління водних ресурсів

Обговорено                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО       

зборами трудового колективу                                            наказ Миколаївського облводресурсів

протокол від «19» жовтня 2015 № 1                                 № 53 від 23.10.2015 року

 

Антикорупційна програма

Миколаївського обласного управління водних ресурсів

  Миколаїв 2015

  1. Загальні положення, сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які поширюються її положення.
  2. Ця Антикорупційна програма (далі - програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Миколаївського обласного управління водних ресурсів (далі – облводресурсів)
  3. Метою Антикорупційної програми є впровадження дієвих  механізмів  профілактики  корупційних правопорушень  в облводресурсів, усунення  корупційних  передумов  ведення господарської  діяльності,   формування негативного ставлення до проявів корупції.
  4. Антикорупційна програма розроблена на підставі Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.102014 р. № 1698 – VІІ, Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки від 14.10.2014 р. № 1699 – VІІ.

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2015року

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями за І півріччя 2015 року забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. У І півріччі 2015 році передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

План заходів Миколаївського облводресурсів на 2015 рік

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Наказ облводресурсів

                                                                                                                від 18.03.2015  №  21

             План заходів

Миколаївського облводресурсів на 2015 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 року № 1240 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19)

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції у 2014 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями у 2014 році забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. За 2014 рік передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

Стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2014

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів та його підвідомчими організаціями розроблені відповідні плани заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам.

Крім того, з метою забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013  та відповідно до Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 10.06.2013 р. № 171-р та наказу Миколаївського облводресурсів від 09.04.2014 № 24 здійснюються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у 2013 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та систематизації роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, в Миколаївському облводресурсів та його підвідомчих організаціях у 2013 році забезпечується виконання плану заходів.

            Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за 2013 управліннями проведено 28 процедур, з яких 31 укладено договорів.

Для ефективного забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів до державного бюджету проводиться оренда державного майна та укладено 7 договорів оренди (ЖУВГ – 3, СУВГ – 1, ММУВГ – 3).

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників господарських договорів.

Забезпечується періодичний розгляд на навчаннях та нарадах антикорупційного законодавства. Так юридичними службами  проведено 12 навчань. 

Забеспечується виконання планів проведення внутрішнього аудиту. Так у 2013 році провелося  3 аудиторські перевірки (ЖУВГ, СУВГ, ССГМП).

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у І півріччі 2013 року

                З метою систематизації у 2013 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забеспечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною программою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 18.03.2013 р. № 40 Миколаївським облводресурсів та підвідомчих організацій затверджені заходи на 2013 рік щодо запобігання корупційним і злочинним проявам (наказ облводресурсів  від 01.04.2013 р. № 24).

               Крім того, з метою забеспечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013 Миколаївським облводресурсів затверджені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. (наказ № 45 від 19.06.2013 р.).

               Для забеспечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсах та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2013 року управліннями проведено 15 процедур, з яких 20 укладено договорів.

Запобігання корупції

  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади запобігання і протидії корупції

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404)

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2012 від 13.03.2012}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2012 від 13.03.2012}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4496-VI від 13.03.2012}

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.